Speedo 2008

Nya kval:
Filip Holmqvist 200m medley [DM50/JDM50, DM25]
Matin Janson 100m frisim [DM50/JDM50, DM25]
Klara Simonsson 200m medley [DM50/JDM50, DM25]
Anna Sirenius Lundberg 50m ryggsim [DM50/JDM50, DM25]
Robert O┬┤Gorman 100m frisim [SUM-SIM50], 100m ryggsim [SUM-SIM50]
Jimmy Weidmann 50m ryggsim [JSM50]
Po 14 oy 4x100m frisim [SUM-SIM50]